Cena wacha się od 100 do 130 zł zależy od kwoty wypoczynku

  1. Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego , współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego, w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię w szczególności COVID19.
  2. Nagłe zachorowanie członka rodziny (innego niż współmałżonek oraz dziecko Ubezpieczonego) w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię ( w szczególności COVID19) wymagające natychmiastowej hospitalizacji.
  3. Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego powodując znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej.
  4. Nieszczęśliwy wypadek członka rodziny Ubezpieczonego, ( innego niż współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego) wskutek natychmiastowej hospitalizacji.
  5. Objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu
  6. Śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny
  7. Zdarzenie losowe w miejscu Ubezpieczonego , bezwzględnie wymagające jego obecności, w okresie planowanego wyjazdu.
  8. Brak tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego podróżą do kraju, w którym są one wymagane.
  9. Otrzymanie przez ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitację uzdrowiskową z NFZ
  10. Zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, udokumentowaną zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot.

Umowa ubezpieczenia KOSZTÓW WYJAZDU Z TYTUŁU REZYGNACJI może być zawarta przez UBEZPIECZAJĄCEGO najpóźniej w ciągu 168 godzin ( 7 dni ) od daty rezerwacji WYJAZDU i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji WYJAZDU do daty WYJAZDU pozostało więcej niż 30 dni albo w dniu rezerwacji WYJAZDU i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), jeżeli od daty rezerwacji WYJAZDU do daty WYJAZDU pozostało 30 dni lub mniej.

W przypadku zakupu lub pytań proszę o kontakt z Agentem Ubezpieczeniowym TUiR Allianz Polska S.A. pod numerem telefonu 663772423 . Zawarcie ubezpieczenia- online .


Ubezpieczyciel :
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY GLOBTROTER PRZYJĘTE UCHWAŁĄ ZARZĄDU TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. NR 72/2020